Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 137-142 (April - June 2010)
Full text access
Lesió muscular de recte abdominal en un jugador de voleibol
Injury to the rectus abdominis muscle of a volleyball player
Visits
8936
Antonio Turmo Garuza, Luís Til Péreza, Montse Bellver Vivesa, Evangelos Papousidakisb
a CAR de Sant Cugat - Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, Espanya
b Escola de Medicina de l’Esport, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya
This item has received
Article information
Es presenta i es discuteix un cas de trencament del múscul recte abdominal en un jugador professional de voleibol de platja. La lesió es localitza prop de l’aponeurosi profunda del ventre muscular superior al costat no dominant. En la literatura epidemiològica aquesta lesió poques vegades es contempla de manera específica, i se n’han descrit pocs casos. El mecanisme de lesió acostuma a ser indirecte en el moment de la transició extensió- flexió durant el gest del servei o de l’atac en el cas del voleibol. En aquest cas l’ecografia és l’eina de confirmació diagnòstica. Tot i patir la lesió, el jugador es va mantenir actiu, per la qual cosa es va haver de modificar la pauta de tractament.
Palabras clave:
Recte abdominal
Lesió muscular
Voleibol de platja
A case of ruptured rectus abdominis muscle in a professional volleyball player is presented and discussed. The injury was located near the deep fascia of the upper stomach muscle on the non-dominant side. This injury is rarely specifically mentioned in the literature and there are few reported cases. The injury mechanism is usually indirect at the time of the flexion/extension transition when serving or attacking in the case of volleyball. The player remains active despite the injury and for this reason the treatment had to be modified.
Keywords:
Rectus abdominis
Muscle injury
Beach volley
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?