Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 151-159 (July - September 2010)
Full text access
Els futurs metges i l’activitat física: una contradicció no saludable
Future medical doctors and physical activity: An unhealthy contradiction
Visits
5850
Juan Javier Bolaños Vergaraya, Jaime Wilfredo Zegarra Piérolab
a Servicio de Medicina Interna, Centro de Salud La Chopera Alcobendas, Madrid, Espanya
b Servicio de Medicina Interna, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú
This item has received
Article information
Objectiu

Descriure l’activitat física (AF) en els estudiants de medicina de la Universitat Peruana Cayetano Heredia.

Materials i mètodes

Estudi descriptiu transversal. Es van avaluar 315 estudiants de medicina d’abril a maig de 2009, mitjançant una enquesta validada prèviament, utilitzada per obtenir informació sobre hàbits personals, conceptes generales, entorn i dificultats de l’AF.

Resultats

El 44,8% dels estudiants practicava AF aeròbica i el 31,4%, AF de força. El 100% desconeixia el concepte d’AF, el 83,3% realitzava més AF abans d’ingressar, y el 93,3% va respondre que la seva universitat no promou l’AF.

Conclusions

La manca de temps, la manca de coneixements i la manca de motivació van ser les dificultats per a la pràctica de qualsevol tipus d’AF i va ser efectuada per més de la meitat de la població d’estudiants de medicina. Els factors més importants associats a aquest fet són la interrupció dels hàbits saludables de vida per les exigències dels estudis, i la manca de coneixement i d’ensenyament sobre AF en pregrau.

Palabras clave:
Activitat física
Estudiants de medicina
Hàbits saludables de vida
Objective

To describe medical students physical activity in the Cayetano Heredia Peruvian University.

Material and Method

Cross-sectional study. We evaluated 315 medical students from April to May 2009, using a previously validated survey to obtain information about the personal habits, general concepts, environment and difficulties of the physical activity.

Results

A total of 44.8% of medical students practiced aerobic physical activity and 31.4% physical strength activity. None of them knew how to define physical activity. Most of them, 83.3%, practiced more physical activity before entering University, and 93.3% said that their University did not promote physical activity.

Conclusions

The lack of time, knowledge and motivation were the difficulties for practicing any type of physical activity, although more than half of the medical students did so. The most important factors associated were the interruption of the healthy life habits due to study load, the lack of knowledge about physical activity and education in undergraduate medical programs.

Keywords:
Physical activity
Medical students
Healthy life habits
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?