Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 75-80 (April - June 2010)
Full text access
Relació entre la composició corporal i la capacitat d’exercici, i el risc de malalties cròniques no transmissibles en dones joves
Relationship between body composition and exercise capacity with the risk of chronic diseases in young women
Visits
5845
Robinson Ramírez-Véleza, Ricardo A. Agredob, Alejandra M. Jerezc
a Fundación Universitaria María Cano, Extensión Cali, Colòmbia. Universidad del Valle, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Bioquímica, Cali, Colòmbia
b Fundación Universitaria María Cano, Extensión Cali, Colòmbia
c Universidad del Valle, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Farmacología, Cali, Colòmbia
This item has received
Article information
Objectiu: Estudiar la composició corporal, la capacitat d’exercici i la seva relació amb el risc de desenvolupar malalties cròniques no transmissibles (MCNT) en dones joves. Disseny: Estudi transversal, observacional i descriptiu, en 310 dones, agrupades segons la seva composició corporal i capacitat d’exercici per MET, en grups d’alt risc (GAR, n=89) i de baix risc (GBR, n=221) de desenvolupar MCNT. Resultats: Es van observar diferències significatives en comparar els subjectes classificats segons la seva capacitat d’exercici per MET, amb els indicadors antropomètrics IMC, % de greix, circumferència de cintura (CC), p<0,01. En el grup d’alt risc es van trobar correlacions entre les variables: pes corporal, IMC i els factors de risc d’MCNT: % de greix, CC, PAS en repòs i MET (p<0,01). També entre el % de greix, CC i els factors de risc IMC, PAS en repòs i PAD en repòs (p<0,01). Finalment, una correlació inversa entre la capacitat d’exercici per MET i els factors de risc: IMC, % de greix, p<0,01 i amb la CC (p<0,05). Conclusions: Es va trobar que una baixa capacitat d’exercici per MET i valors més alts en la composició corporal es relacionen amb un alt risc de desenvolupar MCNT en dones joves.
Palabras clave:
Composició corporal
Capacitat d’exercici
Malalties cròniques
Dones joves
Aim: To study body composition, exercise capacity and their relationship to the risk of developing non-communicable chronic diseases (chronic diseases) in young women. Design: A cross-sectional, observational and descriptive study was conducted on 310 women, who were grouped according to their body composition and exercise capacity in Met, high-risk group (HRG, n = 89) and low-risk group (LRG, n = 221) to develop chronic diseases. Results: Significant differences were observed when comparing subjects classified according to their ability to exercise Met, anthropometric indicators with BMI, % fat, waist circumference (WC), p <0 01 in the high risk group we found correlations between variables: body weight bmi and factors for chronic diseases: fat wc systolic blood pressure met p <0 01 also between the fat wc risk factors and bmi systolic blood pressure diastolic p <0 01 finally an inverse correlation was seen between exercise capacity in met and risk factors: bmi fat p <0 01 and with wc p <0 05 conclusions: we found that a low exercise capacity in met and higher values body composition associated with high risk of developing chronic diseases young women
Keywords:
Body composition
Exercise capacity
Chronic diseases
Young women
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?