Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 69-74 (April - June 2010)
Full text access
Ingesta de líquids i deshidratació en jugadors professionals de futbol sala en funció de la posició ocupada al terreny de joc
Fluid intake and dehydration in professional indoor football players depending on the specific position on the field
Visits
5875
José Vicente García Jiméneza, Juan Luis Yuste Lucasb, Juan José García Pellicerc
a Professor associat, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
b Doctor en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Professor titular de l’Escuela Universitaria, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
c Professor titular de l’Escuela Universitaria, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
This item has received
Article information
Introducció i objectius: La deshidratació és una de les causes principals de la reducció del rendiment dels esportistes, arran d’una ingesta de líquids insuficient durant la pràctica. En esports d’equip, la ingesta de líquid, així com el nivell de deshidratació aconseguit per un jugador, poden estar influenciats per la posició que ocupi al camp. L’objectiu d’aquest estudi ha estat quantificar la quantitat de líquid ingerit i el nivell de deshidratació en porters, defensors i atacants de futbol sala durant la disputa de tres partits oficials. Mètodes: La quantitat de líquid ingerit i el percentatge de pes perdut va ser mesurat en 3 porters, 5 defensors i 6 atacants, pertanyents a la primera plantilla d’Elpozo Murcia Turística Futbol Sala, durant la disputa de tres partits corresponents a la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS). Resultats: Els resultats van mostrar que els porters són els qui menys líquid van ingerir (1.205 ± 333,32 ml) respecte de defensors (1.446 ± 735,88 ml) i atacants (1.747,33 ± 789,28 ml). Porters i atacants van aconseguir un percentatge més elevat de pèrdua de pes (1,27 ± 0,61% i 1,27 ± 1,1%), seguits per defensors (0,55 ± 1,1%). La ingesta de líquid en porters i atacants va ser insuficient per compensar les pèrdues produïdes per sudoració, tot presentant nivells de deshidratació que suposen una reducció del rendiment, mentre que els defensors van mantenir nivells d’euhidratació. Conclusions: Les estratègies de reposició hídrica s’hauran de basar en les característiques individuals de cada jugador, ja que hi ha una gran variació en els resultats en un mateix esport, i fins i tot en un mateix lloc específic.
Palabras clave:
Ingesta de líquid
Deshidratació
Competició
Lloc específic
Futbol sala
Introduction and objectives: Dehydration is one of the leading causes of the reduction in physical and mental performance, due to an insufficient fluid intake whilst playing. In team sports, fluid intake and level of dehydration can be influenced by the specific position of player. The objective of this work has been to determine the quantity of fluid intake and level of dehydration of goalkeepers, defenders and forwards. Methods: Fluid intake and body mass loss was measured in 3 goalkeepers, 5 defenders and 6 forwards from Elpozo Murcia Fútbol Sala during three official matches in the Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Results: Results showed that goalkeepers drank the least amount of liquid (1205±333.32 ml) opposite defenders (1446±735.88 ml) and forwards (1747.33±789.28 ml). Goalkeepers and forwards reached the highest dehydration (1.27±0.61% and 1.27±1.1%), followed by defenders (0.56±1.04%). Fluid intake by goalkeepers and forwards was insufficient to compensate for losses caused by sweating, finishing the matches with levels of dehydration which gave rise to a reduction of performance, while defenders maintained their hydration. Conclusions: Fluid replacement strategies should be based on individual characteristics of players. It has been shown that there is variability of results within the same sport, even within a specific position.
Keywords:
Dehydration
Body mass loss
Competition
Indoor football
Specific position
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?