Journal Information
Vol. 47. Issue 176.
Pages 115-123 (October - December 2012)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 47. Issue 176.
Pages 115-123 (October - December 2012)
Full text access
Incidència lesional en el futbol professional espanyol al llarg d’una temporada: dies de baixa per lesió
Incidence of injuries in Spanish professional football over a season: Days off due to injury
Visits
4306
Javier Noyaa, Manuel Sillerob
a F. C. Spartak de Moscou, Moscou, Rússia
b Laboratorio de Análisis de la Actividad Física, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF), Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Espanya
This item has received
Article information

El futbol és un esport amb una incidència elevada de lesions. Durant la temporada 2008-2009 es realitzà un estudi descriptiu amb l’objectiu de conèixer l’etiologia lesional en el futbol professional espanyol i el nombre de dies de baixa que causa cada tipus de lesió en aquesta pràctica esportiva. Per registrar la informació s’utilitzà el qüestionari REINLE, validat prèviament. Es registrà l’exposició a entrenaments i competició d’un total de 244.835 h de pràctica, en què es produïren un total de 2.184 lesions, cosa que suposà una incidència lesional de 8,94 lesions per cada 1.000 h d’exposició. Cada equip tingué 80,89 lesions i 909 dies de baixa per temporada. Els resultats, en funció de la tipologia, demostraren que els trencaments musculars provocaven més períodes de baixa (267,2 dies de baixa per equip i temporada), seguits de les lesions de lligament (182,1 dies de baixa per equip i temporada). El múscul més lesionat fou el bíceps femoral (3,3 lesions per temporada i equip); d’altra banda, el múscul recte femoral fou el que provocà més dies de baixa (76,6 dies per temporada i equip). A nivell lligamentós, el lligament lateral extern del turmell fou l’estructura més afectada, amb una freqüència de 3,7 lesions per equip i temporada, mentre que el lligament lateral intern del genoll acumulà més dies de baixa (43,7 dies per temporada i equip). Podem concloure que el futbol és un esport d’una incidència lesional elevada que provoca gran quantitat de dies de baixa al llarg d’una temporada.

Palabras clave:
Futbol; Professional; Lesió; Dies de baixa; Trencament muscular; Trencament lligamentós

Football is a sport with a high incidence of injuries. A descriptive study was conducted during the 2008-2009 season with the purpose of determining the origins of the injuries in Spanish professional football, and the number of days lost as a result of each type of injury in this sport. A previously validated REINLE questionnaire was used to record the information. The recorded exposure to training and competition amounted to a total of 244,835 hours of practice which produced 2184 injuries, an injury rate of 8.94 injuries per 1000 hours of exposure. Each team had 80.89 injuries and 909 lost-time days per season. By injury typology we observed that muscle tears caused the most lost time (267.2 days lost per team per season) followed by ligament injuries (182.1 days lost per team per season). The most frequently injured muscle was the biceps femoris muscle (3.3 injuries per team per season). The femoral rectus muscle also caused the highest number of days lost (76.6 days per season per team). As far as ligaments are concerned, the external lateral ligament of the ankle-joint was the most affected structure, with an injury frequency of 3.7 injuries per team per season, while the internal lateral ligament of the knee accounted for more lost time (43.7 days per season per team). We can conclude that football is a sport with a high incidence of injuries, causing a large number of lost-time days during a season.

Keywords:
Football; Professional; Injury; Injury days off; Strain; Sprain
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?