Journal Information
Vol. 45. Issue 165.
es
Pages 22-29 (January - March 2010)
Full text access
Resposta cardiovascular i respiratòria aguda derivada de l’aplicació d’estímuls vibratoris de magnitud diferent
Cardiovascular and respiratory response resulting from the application of vibratory stimuli with different magnitudes
Visits
5305
Moisés de Hoyo Loraa, Borja Sañudo Corralesa, Luis Carrasco Páeza
a Facultat de Ciències de l’Educació, Universidad de Sevilla, Sevilla, Espanya
This item has received
Article information
Introducció: L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la resposta dels sistemes cardiovascular i respiratori després de l’aplicació d’estímuls vibratoris de magnitud diferent, analitzant la freqüència cardíaca (FC), la pressió arterial (PA) i el consum d’oxigen (VO 2). Mètodes: Els subjectes participants en l’estudi, que en el moment dur-lo a terme presentaven: edat mitjana, 22±3,89 anys; altura, 1,76±0,61 m; massa corporal, 75,56±8,83 kg, i índex de massa corporal (IMC), 24,49±2,30 kg/m 2, van ser distribuïts en tres grups aleatòriament, i cadascun va ser sotmès a una sessió d’estímuls vibratoris de magnitud diferent: GEA (30 Hz i 4 mm), GEB (26 Hz i 4 mm) i GEC (20 Hz i 4 mm). Resultats: Els resultats van mostrar una resposta semblant en els diversos grups establerts, i no hi havia una relació directa entre la magnitud de l’estímul vibratori i la resposta fisiològica. D’altra banda, les modificacions experimentades en els tres grups van ser estadísticament significatives en el cas del VO 2 i l’FC, mentre que la resposta va ser més variable en el cas de la PA. Conclusions: A la vista de les dades obtingudes, es podria afirmar que l’aplicació d’estímuls vibratoris, utilitzant paràmetres habituals d’entrenament, no és suficient per provocar adaptacions fisiològiques relacionades amb les variables analitzades.
Palabras clave:
Vibracions mecàniques de cos sencer
Consum d’oxigen
Freqüència cardíaca
Pressió arterial
Introduction: The aim of the current study is to determine the cardiovascular and respiratory systems response after different vibratory stimuli. Heart rate (HR), blood pressure (BP) and oxygen uptake (VO 2) were analyzed during the training. Subjects (22±3.89 yr, height: 1.76±0.61 m; weight: 75.56±8.83 kg; IMC: 24.49±2.30 kg/m 2) were randomly allocated to one of three groups. Material and methods: Each group performed a vibratory training session with different magnitude: GEA (30 Hz and 4 mm), GEB (26 Hz and 4 mm) and GEC (20 Hz and 4 mm). Results: A similar response in all groups and a direct relationship between vibratory magnitude and physiological response wasn’t established. In other hand, significant differences in VO 2 and HR were found in the three groups, being the response regarding BP more variable. Conclusions: It may be concluded that the use of vibratory stimuli with in standard training parameters is not enough to induce physiological adaptations in relation to the variables analyzed.
Keywords:
Whole body vibration
Oxygen uptake
Heart rate
Blood pressure
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?