Journal Information
Vol. 47. Issue 176.
Pages 131-142 (October - December 2012)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 47. Issue 176.
Pages 131-142 (October - December 2012)
Full text access
Validesa i fiabilitat de les ràtios de força isocinètica per estimar els desequilibris musculars
Validity and reliability of isokinetic strength ratios for estimating muscle imbalances
Visits
5223
Francisco Ayalaa, Pilar Sainz de Barandab, Mark de Ste Croixc, Fernando Santojad
a Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad Católica de San Antonio, Múrcia, Espanya
b Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Espanya
c Faculty of Sports, Health and Social Care, University of Gloucestershire, Gloucester, Regne Unit
d Facultad de Medicina, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
This item has received
Article information

Han estat a bastament emprats diversos índexs de força isocinètica (bilateral i unilateral) del genoll per a) identificar possibles factors de risc de lesió del lligament encreuat anterior (LEA) del genoll i/o esquinços de la musculatura isquiosural; b) monitorar l’eficàcia de programes de rehabilitació, i c) determinar si un esportista pot tornar a l’entrenament i/o competició de forma segura després d’haver superat un procés de rehabilitació. Tanmateix, la precisió d’aquests índexs isocinètics per avaluar desequilibris musculars ha estat acceptada en base a coneixements teòrics i empírics i, en menor mesura, a l’evidència científica respecte al grau de validesa i fiabilitat. Per això, els objectius d’aquesta revisió bibliogràfica foren: 1) analitzar i comparar la validesa i la fiabilitat dels índexs de força bilateral i unilateral del genoll per estimar i monitorar possibles desequilibris musculars, i 2) aportar valors de referència per categoritzar la funció muscular com a normal o amb risc significatiu de lesió. Un total de 13 articles científics compliren els criteris d’inclusió i exclusió establerts inicialment. Després d’haver analitzat els estudis es pot concloure que: a) són molt escassos els treballs científics que analitzen la validesa i la fiabilitat dels índexs de força bilateral i unilateral (convencional i funcional) per identificar desequilibris musculars; b) un desequilibri bilateral menor del 10-15% i un desequilibri unilateral menor del 45-60% podrien ser un bon llindar de seguretat per reduir la probabilitat de sofrir una lesió de la musculatura isquiosural i del LEA; c) sembla que els índexs de força del genoll presenten valors moderats de fiabilitat absoluta (error estàndard de la mesura < 15%), i d) calen més estudis que abordin la determinació de la fiabilitat i la validesa dels índexs de força en diferents modalitats esportives.

Palabras clave:
Reproductibilitat; Ràtios de força; Lesions;

Several isokinetic strength ratios (bilateral and unilateral) of the knee have been extensively used: (i) to identify possible anterior cruciate ligament (ACL) and hamstring strain injury risk factors; (ii) to monitor the effectiveness of rehabilitation programs; and (iii) to determine if an athlete is able to return safely to training and competition sessions after finishing a specific rehabilitation program. However, the precision of these isokinetic strength ratios to evaluate muscle imbalances has been accepted based on theoretical and empirical knowledge, and less based on the scientific evidence regarding their validity and reliability. The purposes of this literature review were: (1) to analyse and compare the validity and reliability of unilateral and bilateral isokinetic strength ratios of the knee for estimating and monitoring possible muscle imbalances; as well as (2) to report cut-off values to categorize the muscle function as normal or with significantly high injury risk. A total of 13 scientific studies fulfilled all the previously established inclusion and exclusion criteria. After analysing all the studies, it was possible to conclude that: (i) very few studies have analysed the validity and reliability of bilateral and unilateral (conventional and functional) isokinetic strength ratios of the knee to identify muscle imbalances; (ii) a bilateral imbalance lower than 10-15% and unilateral imbalances lower than 20-40% could be an appropriate cut-off score to reduce the likelihood of developing hamstring strains and ACL injuries; (iii) the isokinetic strength ratios of the knee appear to present moderate absolute reliability scores (standard error of the measurement < 15%); and (iv) more studies are needed to determine the validity and reliability of the isokinetic strength ratios of the knee in different sport modalities.

Keywords:
Reproducibility; Strength ratios; Injury; Rehabilitation; Hamstring; Quadriceps
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?