Journal Information
Vol. 45. Issue 165.
es
Pages 30-39 (January - March 2010)
Full text access
Activitat física i oxidació lipídica
Physical activity and lipid oxidation
Visits
7123
Andreu Arquera, Roberto Elosuab, Jaume Marrugatc
a Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, Barcelona, Espanya
b Institut Municipal d’Investigació Mèdica, Barcelona, Espanya. CIBER Epidemiologia i Salut Pública, Barcelona, Espanya
c Institut Municipal d’Investigació Mèdica, Barcelona, Espanya
This item has received
Article information
La pràctica regular d’activitat física (AF) s’associa amb una mortalitat i morbiditat cardiovascular menor. Part d’aquests efectes beneficiosos estan relacionats amb els efectes favorables sobre els factors de risc cardiovascular clàssics. Aquests efectes, però, només expliquen una part de la protecció de l’AF sobre aquest tipus de malalties. L’oxidació de les partícules de colesterol LDL tenen un paper fonamental en el procés de l’arteriosclerosi que és el mecanisme etiopatològic de la major part de les malalties cardiovasculars. En aquesta revisió narrativa es presenta el coneixement actual sobre la relació entre la pràctica d’AF i l’oxidació lipídica.
Palabras clave:
Arteriosclerosi
Oxidació lipídica
Patologies cardiovasculars
Activitat física
Regular physical activity (PA) is associated with lower cardiovascular mortality and morbidity. Part of these benefits is related to the effects over the classic cardiovascular risk factors. These effects, however, only explain part of the protection of PA from these types of diseases. The oxidation of LDL cholesterol particles, which is the aetiopathogenic mechanism of a great part of cardiovascular diseases, plays an important role in the arteriosclerotic process. This narrative review presents current knowledge on the relationship between carrying out physical activity and lipid oxidation.
Keywords:
Arteriosclerosis
Lipid oxidation
Cardiovascular diseases
Physical activity
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?