Journal Information
Vol. 45. Issue 165.
es
Pages 16-21 (January - March 2010)
Full text access
Efecte d'una modificació reglamentària en la incidència de lesions en la lluita lleonesa
Rules modification effect’s in incidence of injuries in lucha leonesa (leonesa wrestling)
Visits
5791
Carlos Ayána, Antonio J. Molinaa, Héctor Garcíaa, Gloria Gonzáleza, María J. Álvareza, Tania Fernándeza, Vicente Martína
a Grupo de Investigación en Salud Comunitaria, Instituto de Biomedicina, Universidad de León, Espanya
This item has received
Article information
Objectiu: Conèixer la incidència de lesions greus en la lluita lleonesa i valorar-ne l’efecte d’una modificació reglamentària. Material i mètodes: Estudi de cohorts retrospectives (2006 i 2007) i prospectives (2008, reglament modificat). Hi van ser inclosos tots els lluitadors en competició en categoria sènior (edat mitjana 22±6,8 anys) en la lliga d’hivern durant les temporades 2006, 2007 i 2008. Les fonts d’informació utilitzades van ser les actes dels corros o rotlles, els comunicats d’accident i un qüestionari específic emplenat en entrevista dirigida als lluitadors. Es va entendre com a lesió greu qualsevol que es produís durant el combat i tingués com a efecte una baixa superior a 28 dies. Es va calcular la incidència de lesions greus per nombre de rotlle, lluitadors, combats i caigudes. Resultats: En les tres temporades van participar en total 143 lluitadors homes. Es van documentar en total 14 lesions, que van afectar 13 lluitadors. Les zones anatòmiques més afectades van ser l’espatlla i el genoll, i el tipus de lesió més freqüent observada va ser l’esquinç, seguit de les contusions i les luxacions. En el total de les temporades estudiades va haver-hi una lesió greu cada 7 rotlles, es va lesionar de gravetat un de cada 36 lluitadors i es va produir una lesió greu per cada 161 combats o 400 caigudes. Es van registrar 4 lesions greus durant les temporades 2006 i 2007 i cap durant la temporada 2008 (en la qual es va introduir una modificació del reglament); les diferències observades en les incidències no van aconseguir la significació estadística. Conclusió: La lluita lleonesa presenta una incidència de lesions semblant a la d’altres esports de combat. Penalitzar les “deixades” i totes les caigudes com senceres i mantenir els combats a dues caigudes sembla que ajuda a reduir la incidència de lesions greus. Amb tot, calen més estudis amb sèries temporals més llargues que confirmin aquesta troballa.
Palabras clave:
Lluita lleonesa
Lesió
Epidemiologia
Prevenció
Incidència
Aim: To determine the incidence of major injuries sustained in Leon’s wrestling and to evaluate the effect of rules modification on that incidence. Material and methods: This is a retrospective (2006-2007) and prospective cohorts (2008, modified rules) study. All wrestlers (mean age 22±6.8 years) who took part in senior competition during winter seasons in 2006, 2007 and 2008, were included in the study. Data were obtained by means of competition records, accident reports and specific and personal questionnaires. Major injuries were considered when they took place while wrestling and as a result, the wrestlers were out of for more than 28 days. Incidence of major injuries was calculated with regard to the number of competitions, combats, takedowns and wrestlers. Results: A total of 143 male wrestlers took part at least in one of the 3 seasons. 14 injuries were documented affecting to 13 wrestlers. The most frequently injured body regions were shoulder and knee, and the most frequent injuries were sprains followed by contusions and joint dislocations. In the total of analyzed seasons, a major injury was observed every 7 competitions, 161 combats and/or 400 takedowns; and one per 36 wrestlers suffered a major injury. Each of every 4 major injuries were registered during 2006 and 2007, and none during 2008, when a new rule was included. Some differences in the incidence of major injuries were observed, but none of them were statistically significant. Conclusions: Leon’s wrestling shows and incidence of injuries similar to other combat sports. A reduction in the incidence of major injuries is observed when all the releases and the falls are interpreted as a ‘‘complete fall’’ and when the fight ends after two falls. However, longer studies are required in order to confirm these findings.
Keywords:
Lucha leonesa
Injury
Epidemiology
Prevention
Incidence
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?