Journal Information
Vol. 45. Issue 165.
es
Pages 8-15 (January - March 2010)
Full text access
Afecta el sobrepès la petjada plantar i l’equilibri dels nens en edat escolar?
Visits
5590
María Laguna Nietoa, Luis M. Alegrea, Susana Aznar Laína, Javier Abián Vicéna, Laura Martín Casadoa, Xavier Aguado Jódara
a Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanya
This item has received
Article information
Objectius: El propòsit d’aquest estudi ha estat analitzar en escolars de primària les possibles diferències en la capacitat d’equilibri i en la petjada plantar, segons el sexe i el nivell de sobrepès. Mètodes: Es van estudiar 26 escolars (edat = 11,6±0,5 anys), 15 nenes i 11 nens de sisè curs de primària. Es van analitzar les àrees de les seves petjades plantars, les pressions plantars mitjanes i l’equilibri. Es va utilitzar revelador, fixador, paper fotogràfic i una plataforma de forces. Resultats: En el grup de les nenes, en comparar els subgrups amb sobrepès i sense sobrepès, es van observar uns més grans Arch Index (p = 0,06; grandària de l’efecte [ES] = 1) i àrees de petjada en les que tenien sobrepès. En l’àrea batuda en el test del suport monopodal, els subgrups amb sobrepès van obtenir més recorregut, sense significació estadística, però amb grandàries de l’efecte grans (nens amb sobrepès = 225,71 mm2 i sense sobrepès = 163,77 mm2; nenes amb sobrepès = 157,74 mm2 i sense sobrepès = 83,52 mm2; ES = 0,86 i 0,74, respectivament). No es van trobar diferències en el test d’ajust postural entre subjectes amb sobrepès i sense. Conclusions: Les nenes amb sobrepès han mostrat alteracions en la petjada plantar, amb tendència a tenir peus plans. En els tests d’equilibri només es van trobar diferències significatives entre els grups nens i nenes, malgrat que la significació pràctica de les diferències entre els grups amb sobrepès i sense apunten vers un rendiment pitjor en nens i nenes amb sobrepès.
Purposes: This study aimed to analyze the differences in the footprint and balance performance in school-aged children, with and without overweight. Material and methods: Twenty six school aged children (age = 11.6±0.5 years), 15 girls and 11 boys participated in the study. Their footprints, average plantar pressures and their balance performance were analyzed with photograph developer, fixer, photo paper and a force platform. Results: The girls with overweight showed greater Arch Index (p = 0.06, effect size (ES) = 1) and footprint areas than their normal weight counterparts. The area covered by the center of pressure during the single-leg balance test was greater in the overweight groups (overweight boys = 225.71 mm2; normal weight boys = 163.77 mm2; overweight girls = 157.74 mm2; normal weight girls = 83.52 mm2; ES = 0.86 and 0.74, respectively). There were no differences between overweight and normalweight subjects in the postural sway test. Conclusions: Overweight girls showed flatter feet than the normal weight ones. In the balance tests, only appeared statistically significant differences between boys and girls, although the practical significance of the differences between over weight and normal weight groups point to a lower balance performance in overweight children.
Keywords:
Body mass index
Childhood
Center of pressure
Arch Index
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?