Journal Information
Vol. 45. Issue 168.
Pages 259-264 (October - December 2010)
Full text access
Conceptes actuals de la fisiopatologia de les tendinopaties. Enginyeria tissular
Current conceps of the pathophysiology of tendinopathies. Tissue engineering
Visits
5618
Tomás F. Fernández Jaéna, Fernando Baró Pazosb, Ascensión Fernández Jiméneza, Marta Guillén Vicentec, Pedro Guillén Garcíad
a Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte, Clínica CEMTRO, Madrid, Espanya
b Clínica Traumatológica, Valladolid, Espanya
c Unidad de la Mano de la Clínica CEMTRO, Madrid, Espanya
d Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica Clínica CEMTRO, Madrid, Espanya
This item has received
Article information

La tendinopatia és una lesió freqüent que es produeix durant la pràctica esportiva. El repartiment desigual de la càrrega de treball al llarg del tendó produeix trencaments heterogenis en extensió i distribució. Aquests trencaments posen en marxa processos de reparació defectuosos que produeixen un tendó degenerat amb alteració estructural i de la resposta funcional a l’exercici.

En aquest treball s’estudien i analitzen els diferents factors predisponents, mecanismes d’acció dels agents químics i cel·lulars implicats en la fisiopatologia de les tendinopaties.

D’altra banda, s’analitzen els components bàsics (suport, cèl·lules i substàncies químiques) que es fan servir per a la ingenieria tissular. Les probabilitats actuals d’ús dels components bàsics i les seves interrelacions i el nivell actual de desenvolupament.

Palabras clave:
Tendinopaties
Fisiopatologia
Enginyeria tissular
Esport

Tendinopathy is a common condition that occurs while practising sport.

The unequal distribution of the work load throughout the tendon causes heterogeneous ruptures in extension and distribution. These ruptures start defective repair processes that produce a degenerated tendon with a change in structure and functional response to exercise.

In this article the different predisposing factors are study, along with the mechanisms of action of the chemical and cellular agents involved in the physiology of tendinopathies.

The basic components (support, cells and chemical substances) that are used for tissue engineering are also analysed, as well as the current possibilities of using the basic components, the inter-relationships between them and the current level of execution.

Keywords:
Tendinopahies
Pathophysiology
Tissue engineering
Sport
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?