Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 161-168 (July - September 2010)
Full text access
Diferències en test d'equilibri estàtic entre les extremitats amb i sense badall articular de turmell
Between limb differences during static balance tests with and without permanent ligament loosening
Visits
6852
Laura Martín-Casadoa, Juan Avendaño-Coyb, José Luis López Elvirac, José Manuel Fernández Rodríguezb, Luis M. Alegrea, Xavier Aguadoa
a Facultad de Ciencias del Deporte, Grupo de Biomecànica Humana y Deportiva, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanya
b Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, Grupo de Biomecánica Humana y Deportiva, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanya
c Centro de Investigación del Deporte, Grupo de Investigación en Comportamiento Motor, Universidad Miguel Hernández, Elx, Espanya
This item has received
Article information
Objectiu

Analitzar les diferències intrasubjecte entre una extremitat que va presentar signe de badall articular al turmell, fruit d'una lesió prèvia d’esquinç lateral, respecte d'una extremitat sense badall.

Material i mètodes

Van prendre part en l'estudi 14 subjectes voluntaris (6 dones i 8 homes), esportistes, amb una mitjana d'edat de 19,9 ± 3,8 anys. Es va mesurar el rang de moviment del turmell d’una manera estàtica i passiva, i el desplaçament del centre de pressions durant un test d'equilibri monopodal sobre una plataforma de forces (durada de 60 s), en tres condicions: sobre plataforma, sobre escuma i aplicant estimulació elèctrica neuromuscular al múscul tibial anterior.

Resultats

El rang de desplaçament del centre de pressions en l'eix anteroposterior va ser més gran a l'extremitat amb badall en el test sobre escuma (badall = 60,9 ± 14,3 mm; sense badall = 51,8 ± 9,5 mm) (p<0,05). La posició mitjana del centre de pressions de l'extremitat amb badall es va situar significativament més medial en els 3 tests (p<0,05) i més posterior en el test amb escuma (p<0,01). En el test amb electroestimulació, el recorregut total (badall = 3.097,4 ± 889,3 mm; sense badall = 3.329,3 ± 996,6 mm) i la velocitat mitjana (badall = 51,6 ± 15,1 mm/s; sense badall = 55,1 ± 17,0 mm/s) van ser més grans a l'extremitat sense badall (p<0,05).

Conclusió

En augmentar la dificultat dels tests, van augmentar les diferències entre ambdues extremitats. L'extremitat amb badall va modificar la posició del centre de pressions, tot situant-se de forma més medial i posterior.

Palabras clave:
Esquinç de turmell
Control postural
Centre de pressions
Estimulació elèctrica
Biomecànica
Objective

The purpose of this study was to analyse within subject differences in a number of static balance tests, performed during monopodal stance.

Material and methods

The tests were carried out comparing the ankle with a previous lateral ligament injury (with permanent ligament loosening) and the one without ligament loosening. Fourteen volunteer subjects were recruited for the study (6 women and 8 men), all of them physically active, with a mean age of 19.9±3.8 years. The measurements included the ankle range of motion (static and passive), and the path of the centre of pressures during a monopodal balance test on a force platform (60s last), in three different conditions: on the platform, on a foam pad and during the application of electrical stimulation on the tibialis anterior muscle. All the measurements and tests were applied on both legs, injured and uninjured.

Results

The anterio-posterior path of the centre of pressures was greater in the previously injured limb in the test on the foam pad (injured=60.9±14.3mm; uninjured=51.8±9.5mm) (p <0 05 the mean position of centre pressures in injured limb was more medial during three tests p <0 05 and more posterior in the test on foam pad p <0 01 in the test with electrical stimulation total path of centre pressures injured="51.6±15.1mm/s;" uninjured and its average velocity were significantly greater limb p <0 05

Conclusions

When the tests became more challenging, the differences between injured and uninjured limbs were greater. The position of the injured extremity was more medial and posterior during the static tests.

Keywords:
Ankle sprain
Postural control
Centre of pressures
Electrical stimulation
Biomechanics
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?