Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 169-173 (July - September 2010)
Full text access
Resposta respiratòria a l’exercici físic de baixa intensitat en dones amb síndrome de fatiga crònica
Respiratory response to low-intensity physical exercise in women with chronic fatigue syndrome
Visits
6241
Elisabet Guillamòa, Alicia Blázquezb, Agustí Comellac, Rubén Martínez-Rodríguezd, Eduardo Garridoe, Joan Ramon Barbanyb, Josep Lluís Venturab, Casimiro Javierreb
a Unitat de Fisiologia, Departament de Ciències Fisiològiques II, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya. Unitat de Cures Intensives, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya
b Unitat de Fisiologia, Departament de Ciències Fisiològiques II, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya
c Unitat de Fisiologia de l’Exercici, Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya
d Unitat de Fisiologia, Departament de Ciències Fisiològiques II, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya. Unitat d’Anestesiologia, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya
e Departament de Ciències i Ciències Socials, Universitat de Vic, Vic, Barcelona, Espanya
This item has received
Article information
Introducció

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar els paràmetres cardiorespiratoris en condicions de repòs i la resposta durant exercici físic a molt baixa intensitat en dones amb síndrome de fatiga crònica (SFC).

Material i mètodes

Un grup de 141 dones afectades per l’SFC es va comparar amb un grup control (C) de 20 dones en condicions de repòs durant 4 min d’exercici constant en un cicloergòmetre sense càrrega de treball (càrrega de treball = 0 W).

Resultats

Es van trobar diferències significatives durant l’exercici: el quocient respiratori (SFC = 0,9 ± 0,09; C = 0,8 ± 0,08; p<0,05), equivalent respiratori per a l’oxigen (SFC = 34,6 ± 10,1; C = 28,0 ± 3,4; p<0,01) i el diòxid de carboni (SFC = 37,9 ± 7,7; C = 33,4 ± 3,8; p<0,01). Es van observar diferències en la freqüència cardíaca durant el període de descans (SFC = 86,8 ± 14,2 batecs·min—1; C = 79,8 ± 8,4 batecs·min—1; p = 0,03). No hi va haver diferències significatives en la percepció de l’esforç realitzat durant el descans (SFC = 10,3 ± 3,0; C = 6,2 ± 0,6; p<0,001) ni just després de l’exercici (SFC = 12,5 ± 2,8; C = 6,8 ± 1,4; p<0,01).

Conclusions

Es conclou que les dones amb SFC tenen menys eficiència ventilatòria que les del grup C durant l’esforç físic a baixa intensitat. Aquest aspecte podria ser millorat amb programes específics de rehabilitació.

Palabras clave:
Síndrome de fatiga crònica
Exercici
Resposta fisiològica
Introduction

The aim of the study was to evaluate the cardiorespiratory parameters at rest and and as the response to very low intensity physical exercise in women with chronic fatigue syndrome (CFS).

Material and methods

A group of 141 women suffering from chronic fatigue synrdrome (CFS) were compared with a control group (C) of 20 women while at rest and during 4 minutes of constant exercise on a cycloergometer with no work load (work load=0 watts).

Results

Significant differences were found during the exercise: respiratory quotient (CFS=0.9±0.09, C=0.8±0.08, p<0.05); the respiratory equivalent for oxygen (CFS=34.6±10.1, C=28.0±3.4, p<0.01) and for carbon dioxide (CFS=37.9±7.7, C=33.4±3.8, p=0.01). Differences were observed in the heart rate during the rest period (CFS=86,8±14,2 beatsmin−1, C=79.8±8.4 beatsmin−1, p=0.03). There were no significant differences in the perception of effort made during rest (CFS=10.3±3.0. C=6.2±0.6, p<0.001) and just after exercise (CFS=12.5±2.8, C=6.8±1.4, p<0.01).

Conclusions

It was concluded that women with chronic fatigue syndrome had less ventilatory efficiency than the controls during low intensity physical exercise. This condition could be improved through specific rehabilitation programs.

Keywords:
Chronic fatigue syndrome
Exercise
Physiological response
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?