Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 95-102 (April - June 2010)
Full text access
Models d’anàlisi per a la prevenció de lesions en l’esport. Estudi epidemiològic de lesions: el model UEFA en el futbol
Analysis models for the prevention of sports injuries. Epidemiological study of injuries: the UEFA model in football
Visits
6510
Francesc Cosa, Miquel Àngel Cosb, Lorenzo Buenaventurac, Ricard Prunad, Jan Ekstrande
a FCBarcelona, INEFC, Universidad de Barcelona, Barcelona, Espanya
b Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, Federació Espanyola d’Atletisme, Barcelona, Espanya
c FCBarcelona, Barcelona, Espanya
d Serveis Mèdics, FCBarcelona, Barcelona, Espanya
e Union of European Football Associations Injury Study Group
This item has received
Article information
El món de l’esport, i especialment el de la competició, comporta un risc considerable de lesió, pel seu nivell d’exigència física i psíquica. L’origen multifactorial de les lesions complica la identificaciódels factors de risc. Des de la publicació el 1992 del Model se-qüencial per a la prevenció de lesions de Van Mechelen, diferents autors han aportat nous criteris d’anàlisi amb l’objectiu de determinar, des d’una perspectiva científica,l’eficàciai l’eficiènciad’aquests models. Els anys 1999 i 2000 el Comitè Mèdic de la UEFA va discu-tir sobre el disseny òptim per a l’estudi i l’anàlisi epidemiològica de les lesions en el futbol. Aquest article resumeix l’evolució dels models d’anàlisi per a la prevenció de le-sions, i a més presenta el model UEFA d’estudi epidemiològic de les lesions en el futbol (“és millor prevenir que curar”, Erasmus, 1466-1536).
Palabras clave:
Prevenció
Lesions
Protocols
The world of sport and particularly at a highly competetive level, involves a substantial risk of injury due to the high level of physical and mental demands. The multifactorial origin of injuries makes it very difficultto identify the risk factors and prevention strategy programs. Since the publication in 1992 of “sequential model for injury prevention” by W. Mechelen, different groups have provided new criteria analyses aimed to determine, from a scientificperspective, the effectiveness and efficiencyof these models. The firststep is always to definethe magnitude of the problem. The most referenced and followed epidemiological study model is that proposed by the UEFA medical experts team (in Hägglund, Walden and Ekstrand, 2005) The following article summarises and translates into the Spanish language the content of these articles that have been published as originals in various journals, and are associated with the search for designing protocols for the prevention of sports injuries. (“Better prevent than cure” Erasmus 466-1536.)
Keywords:
Prevention
Injuries
Protocols
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?