Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 175-180 (July - September 2010)
Full text access
Ansietat, depressió i pràctica d’exercici físic en estudiants universitàries
Anxiety, depression and physical exercise in university students
Visits
7278
Aurelio Olmedillaa, Enrique Ortegaa, Nieves Candela
a Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Múrcia, Espanya
This item has received
Article information
Introducció i objectius

La majoria d’estudis indiquen que hi ha una correlació negativa entre la pràctica d’exercici físic i l’ansietat i depressió, per bé que cal precisar millor respecte de quin tipus d’activitat, o quin sector de població, i amb quines característiques. En aquest estudi es pretén conèixer la relació entre la pràctica d’exercici físic i l’ansietat i la depressió.

Mètode

Es van estudiar 371 dones universitàries amb una mitjana d’edat de 21,29 anys, a les quals es va administrar un qüestionari d’ansietat, un de depressió i un sobre activitat física i variables sociodemogràfiques.

Resultats

Els resultats indiquen que les estudiants que practiquen activitat física, sigui federada o no federada, presenten menors nivells d’ansietat i de depressió que les estudiants sedentàries.

Discussió

El coneixement d’aspectes diferencials en cadascuna de les etapes de la vida de la dona permetria desenvolupar polítiques d’intervenció que incloguessin programes específics d’activitat física regular, d’una banda, i programes d’enfortiment psicològic, d’una altra, que possibilitarien incrementar la qualitat de vida de la dona. Per això serà fonamental que tant la recerca com la intervenció es duguin a terme des d’una perspectiva multidisciplinària.

Palabras clave:
Exercici físic
Ansietat
Depressió
Estudiants universitàries
Discussion

Knowledge differential aspects in each of the different stages of life of women, policy interventions would develop specific programs that include regular physical activity, on the one hand, and psychological programs to strengthen the other, which would enable increase quality of life of women. This will be crucial for both research and intervention are made from a multidisciplinary perspective.

Discussion

Knowledge differential aspects in each of the different stages of life of women, policy interventions would develop specific programs that include regular physical activity, on the one hand, and psychological programs to strengthen the other, which would enable increase quality of life of women. This will be crucial for both research and intervention are made from a multidisciplinary perspective.

Keywords:
Exercise
Anxiety
Depression
Female college students
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?