Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 81-93 (April - June 2010)
Full text access
L’exercici físic com a teràpia complementària en el càncer de pròstata
Physical exercise as complementary treatment in prostate cancer
Visits
7578
Bernat C. Serdàa, Pilar Monrealb, Arantza del Valleb
a Departament d’Infermeria, Grup d’Investigació ECIS, Universitat de Girona (UdG), Girona, Espanya
b Departament de Psicologia, Grup d’Investigació ECIS, Universitat de Girona (UdG), Girona, Espanya
This item has received
Article information
Introducció: Aquest article presenta com l’exercici físic és una teràpia complementària en el tractament del càncer de pròstata. En concret, presentem el disseny i la implantació d’un programa d’exercici físic de força-resistència adaptat al càncer de pròstata. El model base correspon a la guia de l’American College Sports Medicine Position Stand (ACSM, 1998). L’adaptació i la transformació del programa inclou els símptomes més habituals referents a la malaltia i els seus tractaments Material i mètodes: El disseny de l’estudi és quasiexperimental, amb una mostra de 33 participants en fase de tractament. Les variables d’estudi són les variables antropomètriques, força-resistència, pressió arterial, fatiga, incontinència, dolor i qualitat de vida. Resultats: En finalitzar 24 setmanes de programa, s’observa una millora significativa de la capacitat de la força-resistència, més evident en les extremitats inferiors. També millora la hipertensió arterial, la incontinència urinària i el dolor. Conclusions: Aquests resultats demostren que la millora de la qualitat de vida està relacionada amb la millora de la capacitat física i funcional del malalt.
Palabras clave:
Programa de forçaresistència
Hipertensió arterial
Càncer de pròstata
Incontinència urinària
Qualitat de vida
Introduction: This article presents how physical exercise can be considered as a complementary treatment in prostate cancer. The article presents the design and implementation of a strength-endurance physical exercise program adapted to prostate cancer. The initial model corresponds to the guidelines of the American College of Sports Medicine (ACSM, 1998). Adapting and transforming the program included the most common symptoms relating to the illness and its treatments. Material and methods: The study design is quasi-experimental. The sample consisted of 33 subjects in treatment phase. Study variables were anthropometric measures, strengthendurance, hypertension, fatigue, incontinence, pain and quality of life. Results: After 24 weeks of the program, a significant improvement in the strengthendurance capacity was observed. This result was more evident in lower limbs. There were also improvements in hypertension, urinary incontinence and pain. In conclusion, the improvement in quality of life is due to the improvement of the functional and physical capacity of ill person.
Keywords:
Strength-endurance program
Arterial hypertension
Prostate cancer
Urinary incontinence
Quality of life
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?