Journal Information
Vol. 49. Issue 183.
Pages 85-91 (July - September 2014)
Full text access
Pilates: efecte sobre la composició corporal i les variables antropomètriques
Visits
7626
Raquel Vaquero-Cristóbala, Fernando Alacidb, Francisco Esparza-Rosa, José M. Muyorc, Pedro A. López-Miñarrod
a Cátedra de Traumatología del Deporte, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Guadalupe, Múrcia, Espanya
b Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Guadalupe, Múrcia, Espanya
c Laboratorio de Kinesiología, Biomecánica y Ergonomía (KIBIOMER LAB), Universidad de Almería, Almería, Espanya
d Área de Expresión Corporal, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
This item has received
Article information

L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica fou analitzar el disseny, les característiques de la mostra, els programes d’intervenció i els resultats dels estudis que han investigat els efectes de la pràctica del mètode Pilates sobre els paràmetres antropomètrics i la composició corporal. Es seleccionaren 9 estudis experimentals o quasiexperimentals. Es veié que la majoria d’estudis segueix un disseny de pretest i posttest amb grup control, incloent-hi majoritàriament dones adultes. Els programes d’intervenció utilitzats són molt diversos, tot i que els que sembla que tenen efectes millors sobre el component gras, els plecs i els perímetres són els que duren 8 setmanes o més, amb una freqüència de 2 a 4 dies per setmana. Tanmateix, degut a la diversitat de les mostres i als programes d’intervenció cal continuar fent investigacions en aquest àmbit.

Palabras clave:
Dona
Exercici
Composició corporal
Antropometria
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?